Demjén Ferenc koncert október 19.

2000.10.15. 11:43

Játékszabályzat – Demjén Ferenc Koncert október 19.-én Szombathelyen!

vaol.hu

 

 • A Játék szervezője és lebonyolítója
 • A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 122-124.; a továbbiakban: Társaság/Mediaworks), mint a vaol.hu oldalnak és a vaol.hu Facebook oldalának üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).

   

 • A Játékban részt vevő személyek
 • A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy. (a továbbiakban: Játékos).

  A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

   

 • A Játék időtartama

 • A Játék 2018. október 15. napján 13:30 órakor kezdődik és október 16. napján 24:00 óráig tart.

  Sorsolás: 2018. október 17. 10:00 óra

   

 • A Játék menete
 • 4.1. Részvétel

  A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játék időtartama alatt a Játékos a VAOL.hu Facebook oldalán található kérdésre válaszoljon úgy, hogy a helyes választ a [email protected] email címre küldi el. A válaszokat a Szervezők csak abban az esetben fogadják el érvényesnek, ha a Játékos a kérdésre pontos és helyes választ ad. A Játék időtartama alatt a Szervező csak egy helyes választ fogad el.

  4.2. Sorsolás

  A sorsolásra a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

  A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Játék végén kerül kisorsolásra.

  A Játékban részt vevők között 10x2 db Demjén Ferenc koncert belépőjegy kerül kisorsolásra amelyet a szombathelyi Agora Művelődési és Sportházban használhat fel 2018.október 19-én.

   

  4.3. A nyertesek értesítése

  A sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül a nyertesekkel a Szervező /email útján/Facebookon felveszi a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

  Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 2 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

  A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

   

  4.4. A nyeremény átadása

  A nyereményeket személyesen lehet átvenni Szombathely, Széll Kálmán u. 40 szám alatti címen, munkanapokon 8 -17 óra között. A nyertes Játékos a nyereményt a helyszínen, személyesen személyazonossága igazolását követően veheti át. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

  A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

   

  4.5. Kizárás a Játékból

  A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a sorsolás eredményéről történő értesítésre 2 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
 • a Játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;
 • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti.
 •  

 • A Szervező felelőssége
 • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

   

 • Adatvédelem és adatkezelés
 •  

  A Mediaworks kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

   

  A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

   

  Adat típus:

  Cél:

  Jogalap:

  Időtartam:

  Játékban részt vevő természetes személy neve

 • Játékban részt vevő azonosítása,
 • Játékban való részvétel,
 • Sorsolás lebonyolítása,
 • Nyeremény kézbesítése/átadása,
 • Játékban részt vevő értesítése,
 • egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 • az érintett önkéntes hozzájárulása

  6 hónap

  Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe

 • Játékban részt vevő azonosítása,
 • Játékban való részvétel,
 • Sorsolás lebonyolítása,
 • Játékban részt vevő értesítése,
 • egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 • az érintett önkéntes hozzájárulása

  6 hónap

 •  

  A Játékban részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Társaságtól, hogy tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

   

  Mediaworks Hungary Zrt.,

  1034 Budapest, Bécsi út 122-124,

   

  Ha a Játékos, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, illetve ha a szervező és lebonyolító a Játékos tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, a Játékos – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

   

  A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon az illetékes bíróság előtt pert indíthat.

   

  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el:

   

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • honlap: www.naih.hu
 •  

 • Kapcsolat
 • A Játékkal kapcsolatban érdeklődni a [email protected] e-mail címen lehet.

   

 • Vegyes rendelkezések
 •  

  A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a www.vaol.hu/adatvedelem internetes oldalon érhető el. A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül

  A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

  A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

  A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

   

  A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

   

  Kelt: Budapest, 2018. október 10.

   

  Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!