Egyéb

2016.09.02. 13:50

Keressük az év koszorúslányát - játékleírás

I. Vas megyei PROFIESKÜVŐ Kiállítás - Keressük az év koszorúslányát
részvételi- és játékszabályzata(”Játékszabályzat”)

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK A „KOSZORÚSLÁNYOK”  SZÁMÁRA

1.1. A Játékban olyan Koszorúslányok vehetnek részt, akikre a Játékosok szavazatokat adhatnak le, bármely Magyarország területén található településről, a Pályázat leadásának időpontjában koszorúslány kategóriának tekinthető az alábbiak szerint:

- kicsi
- kamasz
- felnőtt

A koszorúslányok a pályázati anyagot (fénykép) szeptember 3-ától küldheti el a [email protected] email címre szeptember 15-ig. A pályázati anyagok beküldésének végső határideje szeptember 15-e.

A kiskorú, 18 év alatti koszorúslányoknak szülői engedélyt kell kitöltve, aláírva visszaküldeni a megadott email címre. Az engedélyező lapot az www.vaol.hu/eskuvo alatt található.

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK JÁTÉKOSOK SZÁMÁRA

2.1. A Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári u. 12..) (”Szervező”) által szervezett nyereményjátékban (”Játék”) Játékosként részt vehet:

- az a 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, Magyarországon adózó, a jelen Játékszabályzatban foglalt együttes feltételeknek megfelelő,

- az 2.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár természetes személy vehet részt, továbbá aki elfogadta az Adatvédelmi Szabályzatot, a Honlap Felhasználási Feltételeit, továbbá aki

- a Játék időtartama alatt 2016. szeptember 15. napja 10:00 óra és 2016. 30. napja 23:59 perc között (”Játék Időtartama”). a www.vaol.hu honlapon (”Honlap”) keresztül elérhető „Keressük az év koszorúslányát!” játékban (“Játék”) a választható, a Játékba nevezett/Honlapra feltöltött koszorúslányokra szavazatot (”Pályázat”) ad le (valamennyi feltételeknek megfelelő ezen személy a továbbiakban: „Játékos”).

2.2. Regisztráció menete: A Játékos a Játékban saját adatai megadásával (név, cím, e-mailcím , telefonszám regisztrál a Honlapon. Ezen adatok megadásával és a Regisztráció-gomb választásával a Játékos Játékban történő regisztrációja véglegessé válik (“Regisztráció”), ugyanakkor a Játékos bármikor kérheti a Játékból történő törlését az [email protected] email címre küldött emailje útján. A Játékos a Regisztráció előtt köteles előzetesen tanulmányozni a Honlapon közzétett Felhasználási Feltételekben, Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat, amelyeket Regisztrációval teljes mértékben elfogad és azokat magára nézve kötelezőnek fogad el.

A Játékos az alábbi 2.3. pont szerinti tevékenységeket csak az előzetes Regisztrációját követően, valamint ezután a Honlapon történő bejelentkezésével tudja megtenni.

A Játékban való részvételének azonban előfeltétele, hogy mindenkor érvényes és valós email címmel és valódi névvel élő regisztrációval rendelkezzen. 2.3. A Játékos általi lehetséges tevékenységek a Játék során:

2.3.1. Szavazás a Koszorúslányokra: Egy Játékos kategóriánként, egy adott koszorúslányra saját döntése szerint szavazhat, azonban egy koszorúslányra 1 nap legfeljebb egy szavazatot adhat le (az adott koszorúslányra leadott első szavazatát ugyanaz napi követő szavazatai tehát érvénytelenek). Egy Játékos azonban tetszőleges számú Koszorúslányra szavazhat a Játék során.

2.4. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) a Szervező, a Lebonyolítók vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés);
(b) a Játék, illetve a Nyeremények átadásának lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés).

3. A JÁTÉKOSOK ÁLTAL MEGNYERHETŐ NYEREMÉNYEK

3.1. 500 ezer Ft összdíjjazású nyeremény

4. SORSOLÁS A JÁTÉKOSOK KÖZÖTT

4.1. A Játékos által Megnyerhető Nyeremények vonatkozásában Játék időtartama alatt beérkezett Pályázatok közül 2016. október 8-9. napján 16 óra 00 perckor kisorsolja a nyertes Pályázatokat a véletlenszerűség elvének eleget tevő sorsolással (”Sorsolás”). A sorsolás helyszíne a Szombathely Agora Művelődési és Sportház, 9700 Szombathely, Március 15-e út 5.

A Sorsoláson - függetlenül a leadott szavazatok számától – egy Játékos naponta legfeljebb egy Pályázattal vehet részt.

4.2. Lebonyolító a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremények vonatkozásában 5 (öt) db tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Játékosok Által Megnyerhető Nyereményekre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes nem működik együtt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval, vagy a nyereményt nem veszi át, vagy bármely más okból a Játékból kizárásra kerül.

5. A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A Lebonyolító a Sorsolás napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a nyertes Játékosokat a Regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben valamely nyertes Játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, Lebonyolító újabb értesítést küld a nyertes játékos részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, Lebonyolító jogosult helyére a 4.2 bekezdés szerint tartaléknyertest beállítani.

Lebonyolító a nyertesekkel a megadott telefonszámon 7 naptári napon belül legalább három alkalommal három különböző munkanapon kísérli meg felvenni a kapcsolatot. Ennek eredménytelensége esetén Lebonyolító ugyancsak jogosult a nyertes Játékos helyébe tartaléknyertest állítani. A nyeremények átadását Lebonyolító biztosítja a telefonon egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 45 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy Szervező jogosult a nyertes helyébe tartaléknyertest állítani, és ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

5.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, a Szervező a nyeremény átvételére az adott nyeremény tekintetében soron következő azon tartaléknyertest értesíti.

5.3. A fentiek mellett, a nyertes Játékosok helyett az 5.2 pont alapján következő tartaléknyertes válik nyertessé abban az esetben is, amennyiben a nyertes nem tudja igazolni, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

5.4. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, nyeremény átvételére jogosult nyertes, illetve tartaléknyertes a Sorsolás napjától számított 90 naptári napig jogosult a nyereményre. Ez a határidő jogvesztő, azaz ezt követően a nyertes Játékos nem jogosult a nyereményre.

5.5. A jelen Játékban megnyerhető tárgynyeremények harmadik személyre át nem ruházhatóak és készpénzre vagy egyéb nyereményre sem válthatóak át.

6. KÖZÖS SZABÁLYOK

6.1. A Szervezőt a nyeremények, illetve díjak átadásán és adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a Játékkal kapcsolatosan a Játékosok, illetve Szurkolók vonatkozásában nem terheli.

6.2. A Szervező a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a Játékosok Által Megnyerhető Nyeremény gyártójával, forgalmazójával, illetve a Játékosok Által Megnyerhető Nyereményt nyújtó személlyel szemben érvényesítheti.

6.3. A nyeremények, díjak készpénzre nem válthatóak át és másra át nem ruházhatóak és egyéb nyereményre sem válthatóak át.

7.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. A Játékszabályzatban, Adatvédelmi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog alkalmazandó. A Játékosok kötelesek betartani a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. Ennek, valamint a Játék tisztasága, valamint Szervező, illetve Lebonyolítója hírnevének védelme érdekében a Szervező, illetve Lebonyolító valamennyi szükséges intézkedést jogosult belátása szerint megtenni, így Szervező, illetve Lebonyolító különösen jogosult a jogszabályba ütköző, oda nem illő, jó hírnevet sértő tartalmat az Oldalról eltávolítani, az ezért felelős Játékost a Játékból kizárni.

7.2. A szavazás, azaz az év koszorúslánya a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerint,a Játékosok szubjektív megítélése alapján történik és a szavazás kimenetelére, eredményére Szervezőnek nincs semmilyen ráhatása. Szervező és Lebonyolító ezzel kapcsolatban minden felelősséget kizár, továbbá a Játékos, illetve a Koszorúslány, illetve egyéb harmadik személy a szavazás módjával, eredményével kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Szervezővel szemben.

7.3. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a Játékosok, illetve a Koszorúslányok érdekkörében felmerülő bármilyen akadályért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

Ennek megfelelően a Szervező különösen nem vállal felelősséget olyan esetekben, amikor azért nem érkezik meg a nyerteseknek küldött üzenet, mert a Játékos, illetve a Koszorúslány fiókja megtelt, nem megfelelő a szolgáltató kiszolgálási szintje, pontatlan vagy valótlan adatokat adott meg, az e-mail üzenetet kézbesítő esetleges harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem lehetséges kézbesíteni a Játékos, illetve a Koszorúslány számára az üzeneteket, vagy a Játékos, illetve a Koszorúslány bármely okból nem fér hozzá fiókjához. A Szervezők továbbá nem vállalnak felelősséget a Honlap működési hiányosságaiért és rendellenességeiért.

7.4. A Játékszabályzat – annak mindenkor hatályos és korábban hatályos tartalma szerint - megtalálható a Honlapon, és Játékos köteles tájékozódni a mindenkor hatályos Játékszabályzat, Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról, ill. azok esetleges módosulásáról, amely módosulások a Honlapon közzétételre kerülnek. A jelen pont szerinti szabályzatok ill. feltételek módosulása esetén a Játékos Játékban történő, ezen módosulásokat követő bármely aktivitásával automatikusan elfogadja a módosulásokat.

7.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse, különösen tömeges visszaélések gyanúja esetén. Azonban Szervező köteles a Játékosokat a Honlapon tájékoztatni.

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozata változatlanul érvényes és hatályos a Játékban résztvevőkre.

Kelt, Veszprém, 2016. szeptember 1.
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!