A DISZNÓTOROS RECEPTKÜLDŐ VERSENY JÁTÉKSZABÁLYZATA

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA

 

A meghirdetett promóciós játék (a továbbiakban: játék) szervezője és lebonyolítója a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124., a továbbiakban: Szervező).

 

  1. A NYEREMÉNY

 

A beküldési határidő végéig beérkezett Pályázatok közül a Vas Népe szerkesztőség választása alapján a győztesek az alábbi nyereményekben részesülnek

-1 db Kerámia edény (Albert Attila magyarszombathelyi keramikus által készített)
-1 db receptkönyv

a szarvaskendi V. Gasztronómiai Fesztivál felajánlásával.

 

 

  1. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

 

A játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos).

 

A játékban nem vehetnek részt a Mediaworks Hungary Zrt., valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mind ezek közeli hozzátartozói.

 

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A játék 2018. január 31. napján kezdődik, és 2018. fabruár 8. napján 12.00 óráig tart.

 

  1. A JÁTÉK MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA

 

A játékot a Szervező a www.vaol.hu oldalon hirdeti meg.

 

  1. A JÁTÉK MENETE

 

6.1. Részvétel

 

A játékban való részvétel feltétele, hogy a játék időtartama alatt a Játékos a Szervező hivatalos vaol.hu (ide majd jön a link) oldalon elérhető pályázati űrlapot kitöltse és a kizárólag saját szellemi termékének minősülő tárgykörbe tartozó receptet beküldje.

 

Egy Játékos bármennyi recepttel nevezhet.

 

A feltöltendő fájlok minden esetben .doc vagy .docx kiterjesztésűek lehetnek.

 

6.2 Eredmény

 

A Nyertesek személyét a szavazás lezártát követő 24 órában állapítja meg a Szervező.

 

6.3. A Nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése

 

A Nyertesek személyének megállapítás napjától számított 3 munkanapon belül a nyertesek nevét a Szervező hivatalos www.vaol.hu  weboldalán közzéteszi, valamint nevezés során megadott e-mail üzenetben veszi fel velük a kapcsolatot.

 

A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

 

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 3 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot a megadott e-mail címen, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

6.4. A Nyeremények átadása

 

A nyeremény átadására a nyereményről küldött tájékoztató e-mailben megadott időpontban és helyszínen kerül sor a személyazonosság igazolása után. Az átadás-átvétel tényéről jegyzőkönyv készül.

 

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt az adategyeztetést követően a Szervező adja át a nyertes részére.

 

6.5. Kizárás a játékból

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

– a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

– a sorsolás eredményéről értesítő levélre 3 napon belül nem válaszol;

– bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

– bizonyítható, hogy a játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

– a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg;

– jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

 

  1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

  1. ADATKEZELÉS

 

8.1 Tájékoztatás

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

 

A Játékos szavatolja, hogy a jelentkezés során megküldött recepten a saját szellemi terméke szerepel.

 

A Játékos ezennel tudomásul veszi, hogy a megjelölt személyes adatait a játék Szervezőjének, mint Adatkezelőnek adja meg.

 

Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 107452.

 

A Szervező tájékoztatása alapján, az adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítja, és kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja.

 

A játék résztvevőinek adatait a Szervező a jelen játékszabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel.

 

A Szervező a nyertes Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel és a nyeremény átadása céljából használhatja fel, azokat díjmentesen nyilvántartásba vegye a jelen játék lebonyolítása és dokumentálás céljára.

 

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a játékkal kapcsolatban rögzített személyes adataikat az Szervező azon munkatársai ismerhetik meg, akik közreműködnek a játék megszervezésében és lebonyolításában, valamint a jelen szabályzatban meghatározott célok megvalósításában.

 

A Játékos az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivéve ha a játékos hozzájárult ahhoz, hogy a megadott személyes adatait reklám, és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználja a Szervező.

 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 

A Szervező kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

A Játékos adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

8.2 Hozzájárulás

 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 

– a jelen szabályzat elfogadásával és a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy saját neve, lakótelepülésének a neve és beküldött receptje a Szervező www.vaol.hu weboldalán és a Szervező által kiadott online és nyomtatott, sajtótermékekben megjelenjen. Ennek megfelelően a Játékos tudomásul veszi, hogy Pályázatáért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel során bocsátotta a Szervező rendelkezésére. A Játékos a jelen Játékszabály elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött fotót, receptet a Szervező az általa kiadott online és nyomtatott, sajtótermékeiben felhasználhatja.

 

– A Játékos szavatolja, hogy az általa beküldött Pályázat a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen Játékszabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket.

 

– hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

 

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

 

  1. KAPCSOLAT

 

A játék kapcsán érdeklődni lehet a [email protected] e-mail címen.

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

 

A Játékos a játékkal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

 

A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

 

A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

 

Kelt: Budapest, 2018. január 30.

Hozzászólások

árverés
280 ezer eurót adtak Ifjabb Brueghel egy festményéért Belgiumban
meghökkentő kutatás / 2 órája
Egy bogártól lesik el a szuperellenálló repülők építésének titkát
A Nosoderma diabolicum nevű faj szokatlan páncélja úgy rétegződik és illeszkedik, mint egy kirakósjáték.
Gyász
"Hosszú volt az út, mely véget ért. Fáradt, beteg szívem pihenni tért. Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, Ha látni akartok nézzetek az égre." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH ZOLTÁN vendéglátós (szül.: Kőszeg, Révfülöpi lakos) 72 évesen 2020. október 15-én elhunyt. Örök nyugalomba helyezése szűk családi körben lesz. Gyászoló családja
Hálás szívvel mindunk köszönetet a Kardiológia Osztály orvosainak, ápolóinak, odaadó segítségükért, és minden kedves rokonnal, jóbarátnak, munkatársnak, ismerősnek, a Szabó Miklós utcai lakóinak, hogy drága szerettünk NÉMETH FERENC búcsúztatóján részt vettek, gyászunkban bármi módon együttérző részvéttel osztoztak. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, aki ismerték és szerették, hogy SZABÓ IMRÉNÉ szül. Molnár Valéria életének 84. évében elhunyt. Temetése 2020. október 26-án, hétfőn 15 órakor a sárvári városi temetőben lesz. Gyászmise 14 óra 15 perckor a sári templomban. Gyászoló család
"Csodás valóság voltál, és most utolérhetetlen álom lettél." Emlékezünk FARKAS ÁDÁM FERENC halálának 15. évfordulóján. Farkas nagyszülők, édesapja, öccse Marcell, és barátnője Bogi
"Telhetnek napok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, nem feledünk titeket." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KERCZA JÓZSEFNÉ szül. Sinka Anikó halálának 10. PENCZ JÁNOSNÉ volt Kercza Józsefné szül. Zsankó Magdolna halálának 10. évfordulóján. Szerető családjuk
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk DEVECSERI ÖDÖNNÉ szül.: Spaczer Anna halálának 6. évfordulóján. Szerető családja
"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Szomorú szívvel emlékezünk NAGY GÁBORNÉ halálának 3. évfordulóján. Szerető férjed, gyermekeid, unokáid
"A te szíved pihen, a mienk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik." Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH KRISZTIÁN halálának 5. évfordulóján. Szerető szülei
"Amíg éltetek szerettünk, míg élünk nem feledünk." Fájó szívvel emlékezünk KORMOS ZOLTÁN és KORMOS GYÖNGYI halálának 3. évfordulója alkalmából. Szerető családjuk
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. GYIMESI JÓZSEFNÉ szül.: Meggyesy Éva életének 97. évében örökre megpihent. Szeretett halottunktól október 22-én, csütörtökön 10.15-kor kezdődő gyászmisével búcsúzunk a nárai templomban, 11 órakor kísérjük végső nyughelyére a nárai temetőbe. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Elcsitult a szív, mert értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te nem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy IVANIK FERENCNÉ 2020. október 19-én, életének 87. évében örökre megpihent. Temetése 2020. október 22-én 14 órakor lesz a kisrákosi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem FOKI FERENC halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége
"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerető édesanyánk LEIBINGER GYULÁNÉ szül. Harangozó Borbála életének 71. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése október 24-én, szombaton, a 10.00 órai gyászmisét követően lesz Balogunyom balogfai temetőjében. Tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik, bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló gyermekei
"Jézus add, hogy hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya és gondoskodó nagymama SRAGNER RÓBERTNÉ szül.: Kovács Margit életének 73. évében visszaadta a lelkét a teremtőnek. Búcsúztatása római katolikus szertartás szerint szűk családi körben megtörtént. Hamvait -végakaratának megfelelően- otthonában, szeretett férje mellé helyeztük. Köszönjük az imákat, vígasztaló szavakat, együttérző tekinteteket. Bánatos lánya és unokája
"Olyan csend van így nélküled, Hogy szinte hallani, Amit még utoljára Akartál mondani." Fájdalommal eltelve tudatjuk azokkal, akik ismerték, hogy SÜTŐ ISTVÁNNÉ szül. Recsetár Erzsébet türelemmel viselt betegséget követően, de mégis hirtelen, 2020. október 17. napján életének 66. évében elhunyt. Temetése 2020. október 22. napján a 13.00 órai szentmisét követően a kelédi temetőben lesz. Gyászoló családja
"Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár, mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, azt nem teszed meg többé soha már" Szeretettel emlékezünk KISS ANDRÁS halálának első évfordulóján. Felesége és lányai
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FORRÓ CSABA rövid ideig tartó betegségben 2020. október 17-én hirtelen elhunyt. Temetése 2020. október 22-én, csütörtökön 11 órakor lesz a felsőcsödei temetőben. Gyászolják: édesanyja, fia, testvérei, élettársa
"Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre!" Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagypapa, após, testvér, keresztapa és rokon FRIDLI SÁNDOR 69 évesen váratlanul elhunyt. Temetése 2020. 10. 21-én 13 órakor lesz a körmendi temetőben. Előtte szentmise 11 órakor a Batthyány templomban. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését! Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Életünknek egén fénylő csillag voltál, Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál, Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, Pótolhatatlan lesz a Te drága lényed." Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZÁMEDLI DÓRA életének 37. évében rövid ideig tartó súlyos betegségben elhunyt. Gyászmiséje 2020. október 23-án, pénteken 13 órakor lesz a nemesbődi templomban, majd ezt követően végső nyugalomra helyezése 13.45-kor. Köszönetet mondunk mindazoknak akik bánatunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy MALETA LÁSZLÓ (volt ikervári lakos) életének 93. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása és az urna végső nyugalomra helyezése október 24-én, szombaton, a 10.00 órakor kezdődő gyászmisével az oladi új templomban lesz. Kérjük, egy szál virággal búcsúzzanak tőle, és mellőzzék a személyes részvétnyilvánítást. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban együtt éreznek velünk. Gyászolják: gyermekei, menye, unokái, dédunokái és családtagjaik
Járvány / 3 órája
Még egy szombathelyi orvosnál igazolták a koronavírus-fertőzést
Budai Dávid
Üzemeltetés / 4 órája
Valószínűleg a Holdfényliget kalandpályáit is ellenőrizték nyár elején
VN, MTI
intim vallomások / 5 órája
Matthew McConaughey-t megerőszakolta egy férfi egy furgonban
Elismerés / 5 órája
Magas állami kitüntetést kapott az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója
vaol.hu
30 év 30 kép / 6 órája
Kiállítás nyílt a szombathelyi önkormányzat életének három évtizedéről
Gyöngyössy Péter
szoboravatás / 6 órája
Kövér László: gróf Tisza István a nemzeti hűség államférfija volt